En sak for Walter – om saksbehandling og saksbehandlerrollen

Som saksbehandler i staten utøver du myndighet og treffer vedtak som kan ha stor innvirkning på folks liv. Men hvordan ivareta lover, regler og saksbehandlingsprinsipper som sikrer at beslutningene du tar er forsvarlige? I dette kurset lærer du om hvordan utøve saksbehandlerrollen og saksbehandling på en forsvarlig måte.

Faglig innhold

I kurset lærer du om hva rollen som saksbehandler innebærer og hvilke saksbehandlingsprinsipper og hensyn du må ivareta. Kurset hjelper deg med å reflektere over relevante problemstillinger når du navigerer i et landskap av lover, regler, prinsipper, retningslinjer og forvaltningsverdier, og du må veie ulike, og kanskje motstridende, hensyn opp mot hverandre.

E-læringskurset har seks fagmoduler, i tillegg til en innledning og en avslutning. Første fagmodul handler om rollen. De fem øvrige modulene tar utgangspunkt i en spesifikk sak der vi møter Walter som saksbehandler. Det er Walter som behandler en søknad, er på tilsyn, forvalter tilskudd, møter tidspress og som får innsynskrav.

Du vil blant annet lære om

 • rollen som saksbehandler og myndighetsutøver
 • fasene i en typisk saksbehandlingsprosess for enkeltvedtak
 • saksbehandlingsregler som veiledning, taushetsplikt og habilitet
 • prinsipper for god saksbehandling som legalitetsprinsippet, grundighet og kontradiksjon
 • hensyn du må ivareta når du saksbehandler under tidspress

Kurset går ikke i dybden på temaene, men løfter opp generelle problemstillinger du kan komme bort i uavhengig av om du jobber i et departement, direktorat eller ytre etat. Felles for alle som jobber i statsforvaltningen er reglene og prinsippene for saksbehandlingen, og bevisstheten om rollen som myndighetsutøver. Dette er gjennomgående i alle modulene.

Introduksjonsvideo til En sak for Walter

Denne videoen gir deg en liten smakebit på kurset.

Hvordan ta kurset i bruk?

Du kan bruke En sak for Walter som et individuelt opplæringstiltak. Kurset egner seg for alle som jobber i statsforvaltningen og spesielt deg som jobber med saksbehandling som del av arbeidsoppgavene.

Kurset passer for nyansatte, og kan fint inngå i et introduksjonsopplegg. Samtidig er det mye kompetanseoverføring dersom dere legger til rette for gode diskusjoner også med erfarne medarbeidere. Et blandet læringsløp, med både individuell læring gjennom å ta kurset og grupperefleksjoner i etterkant, gir best læringseffekt.

Dere vil få størst læringsutbytte ved å knytte innholdet i En sak for Walter til virksomhetens egne problemstillinger.

Vi har utviklet en veiledningspakke for ledere, HR og opplæringsansvarlige om hvordan dere kan legge til rette for gode grupperefleksjoner internt. Denne veiledningspakken inneholder et veiledningshefte og tre ppt-er som er støttemateriell til tre ulike metoder

 • refleksjonsverksteder
 • øvelse i perspektivtaking
 • kollegastøtte-grupper

Støttemateriellet er ferdige presentasjoner, som vil hjelpe dere med å styrke læringen fordi de knytter det faglige innholdet i kurset til egen arbeidshverdag. På den måten mener vi at læringen fører til bedre læringsutbytte og bedre saksbehandling på områder som er utfordrende for dere.

Veileder for gjennomføring av En sak for Walter.pdf
pdf 815.91 KB
Støttemateriell for refleksjonsverksteder.pptx
pptx 14.08 MB
Støttemateriell for øvelse i perspektivtaking.pptx
pptx 14.96 MB
Støttemateriell for kollegastøtte-grupper.pptx
pptx 5.33 MB

Fakta om kurset

 • Kurset består av seks fagmoduler, pluss innledning og avslutning.
 • Hver modul introduserer en problemstilling som tas med videre i modulen.
 • Kurset inneholder filmer, fagstoff, oppgaver og refleksjoner som legger til rette for at du trener på å utøve god saksbehandling.
 • Det er fri navigasjon i kurset, men vi anbefaler at du gjennomfører alle modulene i rekkefølgen kurset er satt opp.
 • Det finnes også synstolket versjon av animasjonsfilmene i kurset. For å komme til synstolket versjon, må du pause filmen, trykke på «Settings» på verktøylinjen på filmen, deretter på «Audio», og velge «norsk (Audio Descriptions)». Start filmen på nytt.
Andre relevante og tilgrensende kurs

Vi har flere e-læringskurs innen grunnleggende forvaltningskompetanse. Enkelte av kursene er tilgrensende, men de henger også sammen og utgjør en helhet.

I dette kurset lærer du om forvaltningsloven og hvordan anvende loven i møte med spesifikke problemstillinger.

Dette e-læringskurset hjelper deg til å reflektere over ulike etiske utfordringer du møter i arbeidshverdagen.

I dette kurset lærer du om forhold som er spesielle for staten, og hvordan utøve rollen som statsansatt i tråd med lover og regler.

Med denne testen kan du sjekke ut hva du kan om staten og rammer og føringer som du som statsansatt bør kjenne til.

I dette kurset får du innføring i hva saksdokumenter er, og hvordan vurdere om du skal arkivere og journalføre dem.

I dette kurset lærer du hvordan du praktiserer meroffentlighet og håndterer innsynskrav, og får oversikt over de viktigste unntakene fra åpenhet og begrunnelsen for disse.

I dette kurset får du innføring i hva kravene i økonomiregelverket er og hvordan disse påvirker din arbeidshverdag.

I dette kurset lærer du om utredningsinstruksen og hvordan du skal utrede statlige tiltak for å få et godt beslutningsgrunnlag.

I dette kurset lærer du hvordan du kan skrive så mottakerne forstår, og du får en innføring i de viktigste klarspråksteknikkene.

Tekniske krav for å bruke kurset

 • Kurset krever pålogging. Hvis du ikke allerede har opprettet en bruker, klikk på knappen Ta kurset, og benytt funksjonen Ny bruker? Registrer deg som du finner nederst på innloggingssiden.
 • Kurset tar ca. ..... å gjennomføre. Hvis du ikke har tid til å gjennomføre kurset i en omgang og må gå fra kurset, er det viktig at du logger deg ut av Læringsplattformen. Du kan fortsette der du avsluttet når du kommer tilbake.
 • Kurset fungerer best på PC, men den kan tas på mobile enheter med nettleser som støtter HTML5.
 • Kurset inneholder en del videomateriale. For å få en best mulig brukeropplevelse bør du være koblet til internett via kabel, trådløst nett eller 4G. Kurset kan som hovedregel ikke spille av over tynnklientløsninger som Citrix. Da må man finne alternative løsninger, som f.eks. å ta kurset hjemmefra.