Gode beslutningsgrunnlag - hvordan utrede statlige tiltak

Kommentarer

Kunne tenkt meg at dere også hadde med noe om krav til utredning for (større statlige) tiltak som følger KS-metoden

Jevnt over bra kurs, men noen mindre kommentarer: Ift. spm. 1 og målsetninger synes jeg kurset er for svakt i å sette føringer om at mål bør være SMART'e. Ifm. spm. 2 påpekes det i kurset at det bør beskrives flere tiltak og bredde i tiltakene, nærmest for sin egen del. Målet om å finne fram til tiltak som har en reell innvirkning og effekt på årsakene til problemet kommer ikke tydelig nok fram. Ift. spm. 4 del 1 savner jeg henvisning til interessentanalyser som viktig for å kartlegge og kategorisere interessenter. Ift. spm. 4 del 1 poengterer kurset viktigheten av å tallfeste konsekvenser. Tilfeldige tall kan ofte forvirre mer enn klargjøre, så tall med hensiktsmessig måleverdi som kan sammenlignes med noe må være poenget her, og det er ofte bedre å gjøre det før man verdisetter til kroner. Generelt tenker jeg kurset kan være enda tydeligere på å involvere relevant fagkompetanse i utarbeidelse og vurdering av tiltak, da en utredningsansvarlig sjelden har tilstrekkelig kompetanse selv, ikke engang i minimumsanalyser. Mitt inntrykk er at alt for mange utredninger ender opp med mangelfulle tiltak og konsekvensvurderinger pga. manglende kompetanse.

Kurset sluttet på 99% og side 103 av 104. Ikke mulig å se siste side.

Jeg opplever koblingen mellom de seks spørsmålene og de åtte stegene som litt vag. Ettersom en SØA som regel er ment å svare ut kravene i utredningsinstruksen burde det kanskje tydeliggjøres at prinsipielle spørsmål og forutsetninger for vellykket gjennomføring må besvares i en SØA. Det skjer ikke hvis de åtte stegene brukes som en sjekkliste. Dette kurset bygger også bro mellom SØA-veilederen og veilederen for utredningsinstruksen, hvor jeg opplever at det er et gap i dag. Vurdering av utredningsambisjon ligger i SØA-veilederen i dag, men mange leser kanskje ikke den veilederen før de vet at de må gjøre en SØA?

fikk ikke 100% ferdig selv om jeg gikk gjennom alle steg

Lag gjerne flere videoer - da husker vi innholdet bedre.

Dårlig at tre av sidene ikke blir registrerte som gjennomgått (unødig tidsbruk og usikkerhet). Men det virker som om det tross dette er registrert som fullført nå...

Usedvanlig godt kurs, men kunne ha tydeliggjort bedre dimensjonene mellom de seks spørsmålene og de åtte fasene.

Et av spørsmålene hengte seg opp slik at jeg ikke fikk mer enn 99%, men logget ut og inn igjen slik at det nå er løst.

Litt vanskelig å vite om kurser var fullført, ikke mulig (for meg) å klikke videre fra side 103, måtte gå inn på min side for å få bekreftet at jeg hadde fullført.